Goals & Milestone

News

“โครงการห้องปฏิบัติการเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านอินฟราเรดและเทร่าเฮิรตซ์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศวิจัยระดับแนวหน้าในประเทศไทย” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก บพค. โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ปีงบประมาณ 2565 และจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564-2565

Read More »

User stations